Om oss

Etiske retningslinjer

Frøiland Bygg Skade AS (FBS) ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. FBS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

FBS driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme.

Våre etiske retningslinjer inneholder viktige prinsipper og krav til våre leverandører, entreprenører og andre tjenesteleverandører med hensyn til ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

FBS forventer at alle samarbeidspartnere videreformidler forpliktelsene nevnt her og sikrer etterlevelse av retningslinjene i deres organisasjoner og forsyningskjeder.

Viktige prinsipper for etterlevelse

Arbeidsplasstandarder, helse og sikkerhet

Ordentlige arbeidsforhold som beskytter helsen til og sørger for sikkerhet for de ansatte har øverste prioritet hos Frøiland Bygg Skade.

Våre leverandører skal:

 • Sørge for ordentlige, sikre og sunne arbeidsforhold for sine ansatte
 • Ta nødvendige forholdsregler for å hindre ulykker og skader
 • Sikre tilgang til nødutganger og nødvendig verneutstyr
 • Sikre tilgang til akutt medisinsk behandling
 • Sikre tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann
 • Sørge for passende og effektivt personlig verneutstyr
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte og ledelse i håndtering og avhending av kjemikalier og andre farlige materialer
Lønn og arbeidstid

Frøiland Bygg Skade forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold som er etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder.

I denne forbindelse skal våre leverandører:

 • Sørge for at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold som er etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder
 • Kompensere alle ansatte ved å betale lønn, overtidsbetaling, ytelser og ferie med lønn som minst er i samsvar med kravene i gjeldende lover, forskrifter og kollektive avtaler
 • Etterkomme alle gjeldende lover, forskrifter og obligatoriske bransjestandarder som gjelder arbeidstid
 • Sikre at arbeidstidsbestemmelser og bruk av overtid ligger innenfor lovbestemte krav
Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

Frøiland Bygg Skade respekterer organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger. Våre Leverandører skal gi deres ansatte retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. I tillegg forventer FBS at leverandører:

 • Ikke blander seg inn i de ansattes rett til og danne og delta i fagforeninger eller andre sammenslutninger de selv velger
 • Ikke fraråder medlemskap i fagforeninger
 • Sikrer at ansattrepresentanter ikke utsettes for diskriminering og får tilgang til de ansatte på arbeidsplassen
 • Anerkjenner valgte ansattrepresentanter
Tvangsarbeid

Frøiland Bygg Skade aksepterer ikke bruk av tvangsarbeid som beskrevet i det fjerde prinsipp i FNs Global Compact. Følgelig skal våre leverandører alltid:

 • Sikre at alt arbeid utføres frivillig og ikke under trussel om straff eller sanksjon
 • Avstå fra bruk av tvangsarbeid i alle former, inkludert fengselsarbeidskraft når den ikke er i samsvar med ILO – konvensjon 29
 • Avstå fra å kreve at ansatte foretar innskudd eller gir finansielle garantier og avstå fra å holde tilbake identitetsdokumenter (for eksempel pass, identitetskort, osv.)
 • Avstå fra bruk av enhver form for tvangsarbeid og ikke tillate eller oppmuntre ansatte til å pådra seg gjeld gjennom rekrutteringsavgifter, bøter eller på andre måter
 • Respektere de ansattes rett til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig varsel
 • Respektere de ansattes rett til å forlate arbeidsplassen etter endt skift.
Barnearbeid

Frøiland Bygg Skade er sterkt imot å delta i eller dra fordel av bruken av barnearbeid. Barnearbeid er definert som arbeid som er skadelig for barnets helse eller psykiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling eller som forstyrrer barnets utdanning.

Våre leverandører skal:

 • Ikke rekruttere eller benytte barnearbeid eller utnytte barn på noen måte
 • Etterleve alle forskrifter vedrørende minimumsalder for ansettelse
Ikke-diskriminering og trakassering

Diskriminering, trakassering og overgrep er ikke akseptabelt. Frøiland Bygg Skade forplikter seg til å behandle ansatte med respekt og verdighet og ikke diskriminere gjennom rekrutterings- og ansettelsespraksis. På samme måte forventer vi at våre leverandører behandler alle ansatte med respekt og verdighet, og våre leverandører skal:

 • Verken delta i eller tolerere enhver form for diskriminering eller trakassering, inkludert seksuell trakassering
 • Respektere like muligheter med hensyn til rekruttering, lønn, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering
 • Ikke delta i, støtte eller tolerere diskriminering på bakgrunn av kriterier som kjønn, alder, religion, sivilstand, rase, kaste, sosiale bakgrunn, sykdom, funksjonshemning, graviditet, etnisk og nasjonal opprinnelse, politisk ståsted eller seksuell legning
Forretningsetikk og etterlevelse av konkurranselovgivning og anti- korrupsjonslovgivning

God forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter er kjernen i Frøiland Bygg Skade forretningspraksis. Følgelig må våre leverandører overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert konkurranselover og forskrifter.

Videre må våre ansatte og leverandører aldri, direkte eller gjennom mellommenn, tilby eller love noen form for personlige utbetalinger, returprovisjoner, bestikkelser eller andre urettmessige fordeler for å skaffe eller beholde forretningsavtaler fra private eller offentlige kunder, uavhengig av lokal praksis.

Representanter for en leverandør skal heller ikke motta noen slike fordeler i bytte mot noen form for særbehandling av en tredjepart.

Våre ansatte og leverandører må aldri være involvert i svart arbeid.

Våre ansatte har ikke anledning til å påta seg oppdrag for egen regning for våre kunder.

Miljø

Frøiland Bygg Skade AS arbeider for å minimere de negative miljømessige konsekvensene av selskapets aktiviteter, produkter og tjenester, og vil aktivt søke etter og favorisere leverandører som gjør det samme. Minimumskravet er at våre leverandører alltid sikrer etterlevelse av alle gjeldende miljølover og forskrifter.